Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Ondernemingsgegevens

Tapafina MS

Tapafina

Winkelstraat 59

9800 Deinze

hallo@tapafina.be

0468 11 87 19 / 0473 86 75 14

BE 0761.544.129

RPR Gent

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Tapafina, een maatschap (MS) met maatschappelijke zetel te Deinze, Winkelstraat 59, BTW BE 0761.544.129, RPR Gent, (hierna 'Tapafina') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tapafina moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tapafina aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

In België leveren wij onze ARTIKELEN gratis bij bestellingen vanaf € 65. Voor bestellingen onder € 65 vragen wij een bijkomende vergoeding om tegemoet te komen aan onze transportkosten. Deze vergoeding zal variëren tussen € 4,62 en €9,00, afhankelijk van het type verzending en tarief. 


Hier een overzicht van de meest voorkomende tarieven:


Tariefnaam                     Voorwaarde                       Prijs

BPost Standard >65 € 65,00 en meer                         Gratis

BPost Verzending Afhaalpunt € 65,00 en meer             Gratis

BPost Verzending Afhaalpunt <65 (0-10Kg) 0kg–10kg € 4,62

BPost Standaard <65 (0-10kg)             0kg–10kg        € 5,32

BPost Verzending Afhaalpunt <65 (20-30kg) 20kg–30kg € 5,71

DPD Fresh - Gekoeld Transport (zomermaanden)— € 9,00

DPD Verzending Afhaalpunt <65 (10-20kg) 10kg–20kg € 5,05

PostNL Standard <65 (10-30 kg) 10kg–30kg             € 6,45Binnen een straal van 15 km rond onze vestiging te Astene leveren wij onze TAPASSCHOTELS gratis bij bestellingen vanaf € 65. Voor bestellingen onder € 65 vragen wij een bijkomende vergoeding van € 5 om tegemoet te komen aan onze transportkosten. Leveringen van TAPASSCHOTELS buiten deze 15-kilometerzone zijn momenteel niet mogelijk.


 Afhalen kan altijd gratis in Astene mits bij de afrekening van tevoren afgesproken.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tapafina niet. Tapafina is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tapafina is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. varianten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tapafina. Tapafina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

In de Tapafina-webshop winkel je net als in een gewone winkel. Je kan de door jou gewenste artikelen bekijken en in het winkelmandje plaatsen door op de knop “Toevoegen aan mandje” te klikken.


Wanneer je alle gewenste artikelen hebt, kun je deze nog wijzigen in aantal of gewoon weer verwijderen.


Daarna ga je naar “Akkoord en afrekenen”. In het volgende scherm kun je dan je contact- en adresgegevens invullen. Doe dit zorgvuldig want fouten in het leveringsadres zijn jouw verantwoordelijkheid. Kies vervolgens de gewenste betalingswijze en klik op “betalen en bestelling bevestigen”. De bestelling is op deze manier afgerond en de koopovereenkomst is gesloten. Tapafina zal je bestelling behandelen en stuurt jou een mail ter bevestiging van de bestelling.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


via kredietkaart

via bankkaart

via Paypal

via overschrijving op rekeningnummer BE56 7370 5825 3088.

Tapafina is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


ARTIKELEN besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering gebeurt door Bpost of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.


TAPASSCHOTELS besteld via deze webwinkel worden afgehaald bij onze vestiging te Astene (Deinze) of geleverd binnen een straal van 15 km rond Astene (Deinze).


De levering van TAPASSCHOTELS gebeurt direct door ons. We leveren gratis bij bestellingen vanaf € 75. Voor bestellingen onder € 75 vragen wij een bijkomende vergoeding van min. € 10 (afhankelijk van de afstand) om tegemoet te komen aan onze transportkosten. Leveringen buiten deze 15-kilometerzone zijn momenteel niet mogelijk.


Afhalen kan altijd gratis in Astene mits bij de afrekening van tevoren afgesproken.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 48 uren na ontvangst van de bestelling of later indien zo afgesproken.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Tapafina.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Tapafina was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tapafina.


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tapafina te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tapafina.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tapafina - Marta Piñero (Winkelstraat 59, 9800 Astene, Tel. 0468 11 87 19, hallo@tapafina.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tapafina - Marta Piñero heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tapafina - Winkelstraat 59, 9800 Astene (Deinze). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tapafina zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

"Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tapafina - Marta Piñero alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tapafina - Marta Piñero op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tapafina - Marta Piñero wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Tapafina geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Tapafina betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst ;


de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tapafina geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;


de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;


de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;


de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;


de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;


de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;


de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Tapafina klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Tapafina.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tapafina zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Tapafina is bereikbaar op het telefoonnummer +32 468 11 87 19, via e-mail op hallo@tapafina.be of per post op het volgende adres Winkelstraat 59, 9800 Astene. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tapafina beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt Tapafina zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Tapafina - Marta Piñero, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tapafina - Marta Piñero, Winkelstraat 59, 9800 Deinze, hallo@tapafina.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.


 Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Tapafina - Marta Piñero, Winkelstraat 59, 9800 Deinze, hallo@tapafina.be.


Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Klaviyo voor het versturen van e-mails, Facebook en Google voor statistieken en marketing doelen.


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [URL].


Artikel 12: Gebruik van cookies


Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.


Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [URL].

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


 Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Tapafina om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


 Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tapafina. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, gelieve een kopie te maken van dit formulier, de kopie dan invullen, opslaan en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

KOOKWORKSHOPS


Verkoop, annulatie & verantwoordelijkheid
Bij het boeken van een workshop, ga je automatisch ook akkoord met onderstaande verkoops- en annulatievoorwaarden

1 De inschrijving voor een workshop is bindend van zodra de klant de volledige koopsom afrekent. Wordt de betaling afgebroken, dan is de inschrijving ongeldig.

2 Tapafina - Marta Piñero is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen op weg naar en/of tijdens de workshop. Het hanteren van de gereedschappen en apparatuur is op eigen risico. Tapafina stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook en dit voor, tijdens of na de workshop.

3 Wij behouden ons het recht om bepaalde gerechten aan te passen volgens beschikbaarheid van de ingrediënten.

4 Bij annulatie tot twee weken voor aanvang kan de koper de workshop omboeken naar een later moment en dit voor een workshop met dezelfde kostprijs. Indien de workshop duurder is, zal het verschil in prijs aangerekend worden.

5 Bij annulatie minder dan twee weken tot 72 uur voor aanvang zal 50% annulatiekost aangerekend worden. Het resterende bedrag zal terugbetaald worden binnen een termijn van 20 werkdagen.

6 Bij annulatie minder dan 72 uur voor aanvang zal 100% van de som in rekening worden gebracht.

7 Indien de koper niet komt opdagen op een workshop zonder voorafgaande verwittiging, is geen omboeking of terugbetaling mogelijk.

8 Bij minder dan 8 deelnemers behouden wij ons het recht voor om de workshop te annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort binnen de 15 werkdagen.

9 Eventuele schade toegebracht door de koper aan het materiaal of de locatie zelf, moet door de koper vergoed worden binnen de 2 weken dat Tapafina de koper hiervan in kennis stelde.

 

Aan Tapafina - Marta Piñero

Winkelstraat 59, 9800 Deinze /  hallo@tapafina.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


 


Naam/Namen consument(en) :


Adres consument(en) :


 


Datum :


 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.